„Szczęśliwy numerek”

Szczęśliwy numerek pozwala, niemniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych z ustnym lub pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy…

Regulamin akcji

  1. Pula numerków losowania mieści się od 1 do 25. Numerek wylosowany w danym dniu nie jest brany pod uwagę przez system losujący do momentu wylosowania wszystkich numerów.
  2. Każdy „szczęśliwy numerek” jest ważny dzień po wylosowaniu. Tzn., że jeśli numerek został wylosowany np. dziesiątego to staje się ważny jedenastego (ten sposób gwarantuje, że tylko jedna osoba będzie mogła bez żadnych konsekwencji nie przygotować się jednokrotnie z bieżącego materiału).
  3. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym wylosowanym dniu.
  4. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
  5. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
  6. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.
  7. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji „szczęśliwy numerek” na konkretnych zajęciach za względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.
  8. Osoba za szczęśliwym numerkiem może zdecydować o pójściu do odpowiedzi lub napisaniu niezapowiedzianej kartkówki.