Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Wyspiańskiego
Rupniów 206; 34-652 Nowe Rybie; 

tel./faks: (0-18) 33-22-356

e-mail: gimrup@wp.pl